پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 15 مرداد 1399

آدرس و شماره های تماس امور آبفار شهرستان لنگرود
 

آدرس :

لنگرود : جاده چمخاله – جنب دانشگاه پیام نور – ساختمان جهاد سابق، امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان لنگرود

کدپستی:

4471991959

شماره ه تماس :

01342535175


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0