پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 5 اسفند 1398

آدرس و شماره های تماس امور آبفار شهرستان لنگرود
 

آدرس :

لنگرود : جاده چمخاله – جنب دانشگاه پیام نور – ساختمان جهاد سابق، امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان لنگرود

کدپستی:

4471991959

شماره ه تماس :

01342535175


5.3.5.0
V5.3.5.0